گیج اختلاف فشار، دما و رطوبت

اتاق تمیز
طراحی و اجرای اتاق تمیز
۱۱ آذر ۱۳۹۸
اینترلاک درب
اینتر لاک
۱۱ آذر ۱۳۹۸
گیج اختلاف فشار

گیج اختلاف فشار

    تجهیزات کنترل اتاق تمیز در نحوه عملکرد اتاق تمیز بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسزایی در بازدهی اتاق تمیز دارد.